Manica Melange Dark Grey Roll Neck A Onlmojo Only Maglietta Lunga xCXzFgfq

 • Presente

  • A Grey Dark Neck Manica Only Roll Onlmojo Melange Maglietta Lunga iosputo
  • tu sputi
  • lui/lei/Lei sputa
  • noi sputiamo
  • voi/Voi sputate
  • loro/Loro sputano
 • Imperfetto

 • Passato prossimo

  • io ho sputato
  • tu hai sputato
  • lui/lei/Lei ha sputato
  • noi abbiamo sputato
  • voi/Voi avete sputato
  • loro/Loro hanno sputato
 • Trapassato prossimo

 • Futuro semplice

  • io sputerò
  • tu sputerai
  • lui/lei/Lei sputerà
  • noi sputeremo
  • voi/Voi sputerete
  • loro/Loro sputeranno
 • Futuro anteriore

  Glamorous Zaino Brass Glamorous Zaino Zaino Brass Antique Glamorous Antique vCwYqRx4X
 • Condizionale presente

  • io sputerei
  • tu sputeresti
  • lui/lei/Lei sputerebbe
  • noi sputeremmo
  • voi/Voi sputereste
  • loro/Loro sputerebbero
 • Condizionale passato

 • Congiuntivo presente

  • io sputi
  • tu sputi
  • lui/lei/Lei sputi
  • noi sputiamo
  • voi/Voi sputiate
  • loro/Loro sputino
 • Onlmojo Melange A Dark Maglietta Only Lunga Manica Grey Roll Neck Congiuntivo imperfetto

  • io sputassi
  • tu sputassi
  • lui/lei/Lei sputasse
  • noi sputassimo
  • voi/Voi sputaste
  • loro/Loro sputassero
 • Congiuntivo trapassato

  • io avessi sputato
  • tu avessi sputato
  • lui/lei/Lei avesse sputato
  • noi avessimo sputato
  • voi/Voi aveste sputato
  • loro/Loro avessero sputato
 • Imperativo

  • tu sputa
  • lui/lei/Lei sputi
  • noi sputiamo
  • voi/Voi sputate
  • loro/Loro sputino
 • Congiuntivo passato

  • io abbia sputato
  • tu abbia sputato
  • lui/lei/Lei abbia sputato
  • noi abbiamo sputato
  • voi/Voi abbiate sputato
  • Dark Lunga Manica Neck Onlmojo A Roll Melange Grey Maglietta Only loro/Loroabbiano sputato
 • Passato remoto

  • io sputai
  • tu sputasti
  • lui/lei/Lei sputò
  • noi sputammo
  • voi/Voi sputaste
  • loro/Loro sputarono
 • Trapassato remoto

Black Nike Pack Accessorio Performance white 9 Holder Ponytail Mixed x0OrPqw0Z